بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏هیچ حادثه اى در جهان امروز بدون تأثیر در سایر نقاط نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هیچ حادثه اى در جهان امروز بدون تأثیر در سایر نقاط نیست

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏هیچ حادثه اى در جهان امروز بدون تأثیر در سایر نقاط نیست

‏صدور انقلاب ‏

‏هیچ حادثه اى در جهان امروز بدون تأثیر در سایر نقاط نیست ‏

‏ [آیا هیچ احتمال مى رود که یک انقلاب موفق در ایران، کشورهاى خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟]‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 523


‏ ‏

‏هیچ حادثه اى در جهان امروز در هر نقطه اى که اتفاق مى افتد، بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست. لکن میزان اثرپذیرى مردم در نقاط دیگر بستگى به آگاهى و انتخاب خود آنان دارد.‏‏ 428‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 524