بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سایر کشورهاست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سایر کشورهاست

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سایر کشورهاست

‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سایر کشورهاست ‏

‏[سیاست شما نسبت به روسیه چیست؟ احساسات شما درباره مارکسیسم روسى چیست؟]‏

‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سیاست ما نسبت به امریکا و سایر کشورهاست. ما براساس احترام متقابل به تمام کشورها احترام مى گذاریم.‏‏ 426‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 523