بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏معیار روابط خارجى ما‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معیار روابط خارجى ما‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏معیار روابط خارجى ما‏

‏معیار روابط خارجى ما‏

‏[پیمانهاى خارجى که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 522


‏ ‏

‏چیست؟]‏

‏ما هرگز داخل درهاى بسته زندگى نمى کنیم، ولى این درها را نیز براى استعمارگران باز نمى نماییم که اکنون شاه چنین کرده است. روابط خارجى ما بر اساس حفظ آزادى، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر کشورى که مایل باشد با احترام متقابل عمل مى کنیم.‏‏ 425‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 523