بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏مى خواهیم که روابط حسنه با همه ملتها داشته باشیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مى خواهیم که روابط حسنه با همه ملتها داشته باشیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏مى خواهیم که روابط حسنه با همه ملتها داشته باشیم

‏مى خواهیم که روابط حسنه با همه ملتها داشته باشیم ‏

‏ما با همه ملتهاى عالم مى خواهیم دوست باشیم. با همه دولتهاى عالم به حسب طبع اولى مى خواهیم دوست باشیم. مى خواهیم که روابط حسنه، با احترام متقابل نسبت به همه داشته باشیم. مگر اینکه دولتهایى باشند که با ما خلاف رفتار کرده باشند و بخواهند به ما ظلم بکنند، تحمیل بکنند، سلطه جویى کنند بر ما. که ما با آنها مخالف هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که آنها دخالتى در مملکت ما بکنند و آن سلطه جوییهایى که آن وقت مى کردند، بکنند. و با آنها البته نمى توانیم روابط داشته باشیم. و با دولتهایى که با ما روابط حسنه داشته باشند، ما هم با آنها روابط حسنه داریم. و اگر چنانچه ما احتیاج به یک چیزى داشتیم و آنها هم احتیاج به یک چیزى داشتند، خوب تبادل مى شود.‏‏ 419‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 521