بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند دوستیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند دوستیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند دوستیم

‏احترام و حقوق متقابل ‏

‏با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند دوستیم ‏

‏ما با هیچ ملتى بد نیستیم. اسلام آمده بود براى تمام ملل براى ناس یا أیّها النَّاس.‏

‏اسلام براى همه است، دلسوز براى بشر است. ما هم تابع اسلامیم، ما هم دلسوزیم براى بشر. ما با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند ما با او دوستیم.‏‏ 414‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 518