بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند‏

‏مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند‏

‏بیخود درصدد تفرقه اندازى هستند. مسلمانها برادرند و تفرقه پیدا نمى کنند با تبلیغات سوء بعض عناصر فاسد. اصل این مسئله که شیعه وسنى، شیعه یک طرف و سنى یک طرف، این از روى جهالت و از روى تبلیغاتى که اجانب کردند پیش آمده است. چنانچه بین خود شیعه هم اشخاص مختلفى را با هم به مبارزه وامى دارند، و بین خود برادرهاى سنى هم یک طایفه اى را به طایفه دیگر، در مقابل هم قرار مى دهند.‏

‏امروز روزى است که تمام طوایف مسلمین مقابل هستند با قدرتهاى شیطانى که اساس اسلام را مى خواهند از بین ببرند؛ آن ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 513


‏ ‏

‏قدرتهایى که دریافته اند که آن چیزى که خطر براى آنها دارد اسلام است، آن چیزى که خطر براى آنها دارد وحدت ملتهاى اسلامى است. امروز روزى است که [باید] تمام مسلمین تمام بلاد عالَم با هم مجتمع بشوند. امروز روزى نیست که یک دسته اى در یک جا بگویند ما خودمان، یک دسته اى دیگر در جاى دیگر بگویند ما خودمان. امروز روزى است که همه به دستور اسلام، به دستور قرآن کریم [باید] با هم متحد باشند، تنازع نکنند. اگر تنازع با هم بکنند، به هر شیوه اى باشد، به حسب قرآن کریم ممنوع است این تنازع و اگر تنازع بکنند فشل مى آورد و رنگ و بوى انسان را و ملت را از بین مى برد؛ این دستور خداى کریم است. اینهایى که دارند کوشش مى کنند که تفرقه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و مع ذلک، ادعاى اسلام مى کنند، اینها آن اسلامى را که قرآن کتاب اوست، آن اسلامى را که کعبه قبله اوست، آن اسلام را نیافته اند وایمان به آن اسلام نیاورده اند. آنهایى ایمان به اسلام آورده اند که قرآن را، محتواى قرآن را قبول دارند. محتواى قرآنى که مى فرماید که مؤمنون اخوه هستند، برادر هستند با هم. برادرى هر چه اقتضا مى کند باید اینها انجام بدهند. برادرى اقتضا مى کند که اگر به شما صدمه اى وارد شد همه برادرهایى که در هرجا هستند متأثر باشند. اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند.‏‏ 408‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 514