سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل
سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل
‏‏وجوب دفاع از جان و مال مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وجوب دفاع از جان و مال مسلمین

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏وجوب دفاع از جان و مال مسلمین

‏وجوب دفاع از جان و مال مسلمین ‏

‏ما مجرم باشیم، آنها مجرم اند که وارد شدند. یک کسى، دزدى مى آید منزل یک کسى، اگر این دزد را دفعش کنند، دزد تقصیر کار است یا آن که دفع کرده؟ صاحبخانه که تقصیر ندارد؛ دزد آمده، این هم باید دفعش کند، حتى اگر به کشتن او هم منجر بشود، باید دفعش بکند. مجرم اوست.‏

‏اینهایى که در سرحدّات، اینهایى که به سر حدات حمله مى کنند به ما، ولو فرض بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 500


‏ ‏

‏نه اینکه ما سر جنگى داریم، ما مى خواهیم عالم در صلح باشد. ما مى خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسى بخواهد بریزد در منزل یک کسى و تعدى کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طورى که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکى از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل مى کنیم. کشور ما دارد به این واجب عمل مى کند. آنها در جبهه و دیگران در پشت جبهه دارند به این واجب عمل مى کنند. آن که مى آید و فرض کنید که یک ماده منفجره اى را مى خواهد پرت کند یک جایى، اگر او را گرفتند و حبسش کردند و اگر هم کار را کرده است یک وقت کشتندش، این دفاع است؛ این فساد را از بین بردن است؛ این دفع فساد است. آن که این کار را دارد مى کند مفسد است، نه شمایى که دارید دفع مى کنید او را. شما که نمى خواهید که در یک خانه اى ماده منفجره بریزید؛ شما مى خواهید که در منزلتان آن ریخته نشود.‏‏ 393‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 501