بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏انبیا پرچمداران مبارزه با ظلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انبیا پرچمداران مبارزه با ظلم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏انبیا پرچمداران مبارزه با ظلم

‏انبیا پرچمداران مبارزه با ظلم ‏

‏موسى بن عمران چه کرد، در زندگى اش چه کرد، حضرت ابراهیم در زندگى اش چه کرد، تمام اینها قیام کردند در مقابل جور، در مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود. ما سر مشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ مسلمانها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابل منکرات قیام کنند.‏‏ 385‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 497