بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏جاسوسى منافقین براى صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جاسوسى منافقین براى صدام

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏جاسوسى منافقین براى صدام

‏جاسوسى منافقین براى صدام ‏

‏سقوط صدام تا حدى است که حتى با منافقین فرارى، که خود از او مفلوکتر و شکست خورده تر هستند، دست اخوت مى دهد. و منافقین نیز که براى ترمیم ننگ و بى آبرویى خود به هر حشیشى متشبث مى شوند و تنها براى اینکه رادیو بغداد اسمى از این مدعیان نجات خلق بَرَد با کمال وقاحت با صدام جانى، که با خمپاره ها و موشکها هزاران زن و مرد و کودک و بزرگ و کوچک این مرز و بوم را شهید کرده است و هر روز شهرهاى این خلق بیگناه را با توپهاى دوربرد بر سرشان خراب مى کند. دست اخوت و برادرى مى دهند، و رسماً براى آنان جاسوسى مى کنند. و با آنکه سران منافقین در دامن امریکا و فرانسه مشغول عیاشى و خوشگذرانى هستند، مع الأسف عده اى نوجوان را با حیله و تزویر گول زده و قدرت تفکر را از آنان سلب نموده اند. امیدوارم نوجوانان فریب خورده با دیدن این جنایات و روشن شدن همدستى آنان با صدام، دیگر کورکورانه از آنان تبعیت نکنند.‏‏ 383‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 496