بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏هشدار به طرفداران توده ایها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هشدار به طرفداران توده ایها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏هشدار به طرفداران توده ایها‏

‏هشدار به طرفداران توده ایها‏

‏ما امروز باز مبتلا هستیم به اشخاصى که براى خاطر چپیها و براى خاطر توده ایها و براى خاطر شوروى و بر ضد مصالح اسلام و کشور مشغول تبلیغات سوء هستند، و به نظر مى رسد که امروز هر دو دسته ... دست به هم داده اند تا شیطنت خودشان را ادامه بدهند. من باید به هر دو دسته هشدار بدهم که دست از این شیطنتها بردارید.‏

‏380‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 492