بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏چپهاى امریکایى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏چپهاى امریکایى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏چپهاى امریکایى

‏چپهاى امریکایى ‏

‏این اشخاصى که خودشان را چپى معرفى مى کنند یا به نفع خلق، به خیال خودشان معرفى مى کنند، اینها عمال امریکا هستند؛ نه اینکه مربوط به آن طایفه دیگر باشند. مى شود به آنها هم باشند؛ اما بیشتر احتمالش این است که اینها امریکایى باشند ساخته آنها باشند. چنانچه اساس «حزب توده» را من یادم است. آن کسى که حزب توده را در ایران ایجاد کرد سلیمان میرزا بود ... از طریق ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 491


‏ ‏

‏انگلیسها این طرح را ریخته بود. آن وقت ... امریکایى ها خیلى در اینجا [نفوذ] نداشتند؛ بلکه هیچ، اینکه زیاد دست داشت انگلیسها بودند. و لهذا رضا شاه [را] هم انگلیسها آوردند، به طورى که خود آنها در رادیو گفتند، گفتند: ما این را آوردیم؛ و بعد که خیانت کرد، بیرونش کردیم! و حالا دیگر انگلیسها نیستند، هر چه هست امریکاست، که زیادتر، در اینجاها هم نفع و طمعش زیادتر است؛ هم نفوذش در این ممالک شرقى بیشتر است.‏‏ 379‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 492