بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏ملى گراها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ملى گراها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ملى گراها‏

‏ملى گراها‏

‏من به صراحت مى گویم ملیگراها اگر بودند، به راحتى در مشکلات و سختیها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز مى کردند؛ و براى اینکه خود را از فشارهاى روزمره سیاسى برهانند، همه کاسه هاى صبر و مقاومت را یکجا مى شکستند و به همه میثاقها و تعهدات ملى و میهنى ادعایى خود پشت پا مى زدند.‏‏ 374‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 487