بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏انجمن اسلامى در دانشگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انجمن اسلامى در دانشگاه

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏انجمن اسلامى در دانشگاه

‏انجمن اسلامى در دانشگاه ‏

‏این انجمنها فعالیتشان بسیار ارزش دارد، لکن یک همچو مسئولیتهایى دارند که مسئولیتشان هم بزرگ است. چنانچه مسئولیت توجه به همه جهات دانشگاه و نظارت به همه جهات دانشگاه راجع به اینکه انحرافى واقع نشود، استاد منحرفى- خداى نخواسته- وارد نشود و متصدیان امور- خداى ناخواسته-‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 485


‏ ‏

‏منحرف نباشند، این هم از امور مهمى است که باید بسیار رویش دقت بشود. لکن توجه به این معنا که براى هر امر جزئى نباید شما به عنوان اینکه حزب الله هستید، براى یک امر جزئى افرادى [را] که صالح هستند، ولو سابق یک خطایى یا یک کارى که الزامى بوده است کردند، نباید کنار بگذارید. باید هر چه بکنید جاذبه داشته باشید و اشخاصى که اینها در حال حاضر خوب کار مى کنند و مفید هستند، در دانشگاهها باشند و تعلیم و تربیت را بکنند، با نظارتى که همه دانشجویان در امور دارند.‏

‏در هر صورت کار، کار مهمى است و این کار مهم مسئولیتش هم مهم است. و من امیدوارم که شما برادرهاى عزیز و عزیزان ملت موفق بشوید در این کار اسلامى- انسانى.‏‏ 370‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 486