بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏عدم دخالت انجمنها در امور اجرایى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏عدم دخالت انجمنها در امور اجرایى

‏‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور

‏‏عدم دخالت انجمنها در امور اجرایى

‏عدم دخالت انجمنها در امور اجرایى ‏

‏کسانى که در بین ارتش یا سایر ارگانها، انجمنهاى اسلامى دارند، اینها دخالتهاى غیر چیزهایى که بر عهده آنها است نکنند. ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همه کسانى [را] که در پیش آنها هستند؛ آنها را ارشاد بکنند. و چنانچه کسى هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر امورى که مسئولیت دارند مراجعه کنند، حل خواهد شد.‏

‏براى حفظ حیثیت اسلام که شماها پاسدار آن هستید و حفظ حیثیت جمهورى اسلامى که شماها نگهبانان آن هستید، از کارهایى که نباید انجام بدهید و از کارهایى که دخالت در امور اجرایى است که با کسى دیگرى است که انجام بدهد، مستقیماً عمل نکنید، ارشاد بکنید همه را. نظر ارشادى داشته باشید.‏‏ 369‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 485