بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى

‏ضرورت انجمنهاى اسلامى ‏

‏باید این مطلب را انجمنهاى اسلامى سرتاسر کشور بدانند که با این انجمنهاى اسلامى، اشخاصى هستند که دشمن اند و با صورت دوست در بین شما وارد مى شوند و مى خواهند که انجمنهاى اسلامى شما را به فساد بکشند. باید هر یک از شما توجه به این معنا داشته باشید که اینهایى که در انجمن اسلامى مى خواهند وارد بشوند و فعالیت بکنند، زندگى قبل از انقلابشان چه بوده، یک ساواکى نباشد که حالا آمده باشد یک تسبیحى دستش گرفته باشد و یک ریشى گذاشته باشد و شما را بخواهد بازى بدهد، ببینید قبلًا این چکاره بوده، خانواده اش چه خانواده اى است، خودش چه بوده است، تحصیلاتش کجا بوده؛ و چه بوده است فکرش، چه جور فکرى بوده است. اینها را باید از قبل از انقلابشان ما شناسایى بکنیم. زمان انقلاب همه انقلابى هستند. الآن از اشخاصى که- فرض کنید- در ساواک بودند الان هم اینها مى گویند‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 482


‏ ‏

‏که ما آن وقت هم مخالف بودیم با رژیم! حالا همه اظهار مخالفت با رژیم سابق مى کنند، لکن عده ایشان هستند که نوکر همانها هستند و چشمشان را دوخته اند به اینکه دوباره آن آمال و آرزوهایى که داشتند، دوباره برگردد به حال خودش و این خیال خام را در سر خودشان مى پزند و وارد مى شوند در این ارگانهایى که جوانهاى عزیز ما، متعهد ما، دارند خدمت مى کنند و تشکیل دادند. اینها ممکن است که در اینها وارد بشوند و بدون اینکه شماها توجه بکنید، یک وقت توجه بکنید به اینکه به فساد کشیده شده این انجمن. انجمن اسلامى باید از افرادى باشد که خانواده اش مسلم؛ خودش مسلم، زمان قبل از انقلابش آدم متعهد مسلم، بعد از انقلابش این طور، یک همچو افرادى باید باشند، نه اینکه هر کس آمد خواست وارد بشود و یک قدرى هم- فرض کنید- که اظهار انقلابى بودن کرد و اظهار اسلام کرد، شما بازى بخورید. باید با دقت افراد را بررسى کنید که مبادا- خداى نخواسته در بین شما اشخاصى باشند که انجمن اسلامى را به تباهى بکشند و دنبال او صورت اسلام را در دنیا مشوّه کنند.‏‏ 367‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 483