بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏اختلاف سلیقه و آرا، ضمن حفظ وحدت اصولى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اختلاف سلیقه و آرا، ضمن حفظ وحدت اصولى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏اختلاف سلیقه و آرا، ضمن حفظ وحدت اصولى

‏اختلاف سلیقه و آرا، ضمن حفظ وحدت اصولى ‏

‏در انتخابات در عین حالى که بسیار خوب انجام گرفت، لکن دستهایى مى خواست ایجاد اختلاف کند، دو دستگى ایجاد کند و حال آنکه موفق نشدند بحمدالله. باید شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل بپوسانند ... شیاطین دنبال این هستند که ایجاد اختلاف کنند، دو دستگى بگویند هست، لکن بحمدالله ملت ما و خصوصاً، روحانیت ما اشخاصى هستند که چهره شان نورانى است و در این ماه مبارک هم در این ضیافت ان شاءالله وارد شده اند و آثارش هم بعد ظاهر مى شود که همه باهم هستند؛ دو جبهه نیست.‏

‏البته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رأى هست، باید هم باشد. سلیقه هاى مختلف باید باشد، لکن سلیقه هاى مختلف اسباب این نمى شود که انسان باهم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه مى کنند، آن وقتى که مباحثه مى کردند جار و جنجال جورى بود که انسان خیال مى کرد دشمن هم هستند، وقتى مباحثه تمام مى شد مى نشستند به دوستى کردن و انس. اگر در یک ملتى اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسى اختلاف نباشد، این مجلس ناقصى است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأى، مباحثه، جار و جنجال ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 474


‏ ‏

‏اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم دشمن هم. باید دو دسته باشیم در عین حالى که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.‏‏ 362‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 475