بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏حزب مستضعفین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حزب مستضعفین ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏حزب مستضعفین ‏

‏حزب مستضعفین ‏

‏ما که گفتیم حزبى به نام «حزب مستضعفین» در همه دنیا، معنایش این نبود که حزبهاى صحیحى که در ایران هست نباشد. حزبهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 473


‏ ‏

‏منطقه اى على حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است. اگر ان شاءالله مسلمین موفق بشوند و یک همچو حزبى که «حزب مستضعفین» است، براى همه جاها یک همچو حزبى را تأسیس کنند، بسیار بموقع است؛ لکن [به ] معناى این نیست که در محل و در منطقه ها حزب نباشد.‏‏ 361‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 474