بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏هر کس احساس ضعف مى کند بدون توجه به هواى نفس از مقام خود استعفا کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هر کس احساس ضعف مى کند بدون توجه به هواى نفس از مقام خود استعفا کند‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏هر کس احساس ضعف مى کند بدون توجه به هواى نفس از مقام خود استعفا کند‏

‏هر کس احساس ضعف مى کند بدون توجه به هواى نفس از مقام خود استعفا کند‏

‏هان! اى متصدیان و دولتمردان از رده به اصطلاح بالا تا پایین، بهوش باشید که در دوراهى سعادت و شقاوت قرار دارید. طریق اعوجاجى، شیطان است و طریق مستقیم «الله» تبارک و تعالى. توجه کنید و بسیار توجه که همه وهمه در محضر مبارک حق هستید واعمال قلبیه وقالبیه و خاطرات روحیه و لغزشهاى عملیه همه در حضور اوست. اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکرو عمل شما به اسلام و مسلمین ضررى و خللى واقع شود و خود مى دانید و به تصدى ادامه مى دهید، مرتکب گناه عظیمى و کبیره مهلکى شده اید که عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد. هر یک در هر مقام احساس ضعف در خود مى کند، چه ضعف مدیریت و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 470


‏ ‏

‏چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهاى نفسانى، بدون جوسازى، دلاورانه و با سرافرازى نزد صالحان از مقام خود استعفا کند که این عمل صالح و عبادت است. و هر کس خود را مدیر ومدبّر و خدمتگزار براى خلق خدا مى داند کناره گیرى او در این زمان پشت به خلق و خداى خلق است، مگر آنکه خدمتگزارى بهتر یا همطراز او جایگزین او معرفى شود. دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته هاى مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانى و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالى و ملت رو سفید باشند و در امور موفق باشند، نه بر دوستى و آشنایى و حرف شنوى بى تفکر و تأمل که این رویّه موجب ناکامى در خدمت به کشور است. دوست خوب براى دست اندرکاران آن است که در پیشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان، هر که و هر چه خواهد بود. دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویّه و فکر واحد براى رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند. و این سیاست صحیح اسلامى است. و خداى نخواسته در سیاست بازیهاى گروهى وارد نشوند که با ناکامى مواجه مى شوند.‏‏ 358‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 471