بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏خوى کوخ نشینى کارگزاران حکومت اسلامى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خوى کوخ نشینى کارگزاران حکومت اسلامى ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏خوى کوخ نشینى کارگزاران حکومت اسلامى ‏

‏خوى کوخ نشینى کارگزاران حکومت اسلامى ‏

‏ما بحمدالله امروز همه دست اندر کارهایمان کاخ نشین نیستند. دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. آن روزى که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزى که رئیس جمهور ما خداى نخواسته، از آن خوى کوخ نشینى بیرون برود و به کاخ نشینى توجه بکند، آن روز است که انحطاط براى خود و براى کسانى که با او تماس دارند پیدا مى شود. آن روزى که مجلسیان خوى کاخ نشینى پیدا کنند خداى نخواسته، و از این خوى ارزنده کوخ نشینى بیرون بروند، آن روز است که ما براى این کشور باید فاتحه بخوانیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینها خیلى صدمه خوردیم. مجلسهاى ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشان معدودى بودند که از آن کوخ نشینها بودند، و همین معدودى که از کوخ نشینها بودند از خیلى از انحرافات جلو مى گرفتند و سعى مى کردند براى جلوگیرى. آن روزى که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خداى نخواسته در آنها تأثیر بکند، آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 468


‏ ‏

‏مادامى که این ملت، این حالى که الآن دارند که توجه به معنویات تا یک حدودى، و این جوانهاى ما توجه به معنویات دارند و این تحول عظیم پیدا شده است در آنها که شهادت را با جان و دل مى خرند، مادامى که این محفوظ است، این جمهورى اسلامى محفوظ است و هیچ کسى نمى تواند به او تعدى کند. آن روزى که زرق و برق دنیا پیدا بشود و شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنماى ما شیطان باشد، آن روز است که ابرقدرتها مى توانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهى بکشند. همیشه این کشور به واسطه این کاخ نشینها تباهى داشته است. این سلاطین جور که همه کاخ نشین تقریباً بودند، اینها به فکر مردم نمى توانستند باشند، احساس نمى توانستند بکنند فقر یعنى چه، احساس نمى توانستند بکنند بیخانمانى یعنى چه، اینها اصلًا احساس این را نمى توانستند بکنند. وقتى کسى احساس نکند که فقر معنایش چى است، گرسنگى معنایش چى است، این نمى تواند به فکر گشنه ها و به فکر مستمندان باشد. لکن آنهایى که در بین همین جامعه بزرگ شده اند و احساس کردند فقر چى است، دیدند، چشیدند فقر را، احساس مى کردند، ملموسشان بوده است که فقر یعنى چه، اینها مى توانند به حال فقرا برسند. کوشش کنیم که این وضعیت در همه ما محفوظ باشد. در مجلس ما، در ارگانهاى دولتى ما، در مجاهدین ما، در ارتش ما، در قواى مسلحه، در قواى قضائیه باید این معنویت محفوظ بماند؛ توجه به خدا محفوظ بماند. توجه به خداست که یک نفر را از آن صحراى گرم عربستان و از آن مرکز همه جهالتها منبعث مى کند و یک همچو بساط عادى و یک همچو انسانهایى را تربیت مى کند و یک همچو ملتى را ایجاد مى کند. از شاهنشاهى این چیزها نمى آید. شبان است که مى تواند راه بیفتد و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 469


‏ ‏

‏در مقابل فرعون بایستد. از یک نفر نظیر خود فرعون این کار نمى آید. ما باید آدم تربیت کنیم، نه شکمباره. اسلام مى خواهد انسان درست کند. اسلام مى خواهد که استقلال محفوظ باشد و استقلال با توجه به دنیا ممکن نیست حاصل بشود.‏‏ 356‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 470