بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏آن روزى که مجلس خوى کاخ نشینى پیدا کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آن روزى که مجلس خوى کاخ نشینى پیدا کند‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏آن روزى که مجلس خوى کاخ نشینى پیدا کند‏

‏آن روزى که مجلس خوى کاخ نشینى پیدا کند‏

‏آن روزى که مجلسیان خوى کاخ نشینى پیدا کنند خداى نخواسته، و از این خوى ارزنده کوخ نشینى بیرون بروند، آن روز است که ما براى این کشور باید فاتحه بخوانیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینها خیلى صدمه خوردیم. مجلسهاى ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشان معدودى بودند که از آن کوخ نشینها بودند، و همین معدودى که از کوخ نشینها بودند از خیلى از انحرافات جلو مى گرفتند و سعى مى کردند براى جلوگیرى.‏‏ 339‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 446