بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏منشأ دخالت حکام در انتخابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏منشأ دخالت حکام در انتخابات

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏منشأ دخالت حکام در انتخابات

‏منشأ دخالت حکام در انتخابات ‏

‏در حکومت اسلامى وضع این است که شماها الآن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن وسائل به آنقدرى که باید حکومتها فراهم کنند، بیشتر از این حق ندارید؛ که خداى ناخواسته یکوقتى نسبت بدهند به اینکه اینها براى خاطر‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 442


‏ ‏

‏طرفدارى از یک نفر آدم- فرض کن یک کارى کردند- صندوق عوض شده، این را باید خیلى توجه به آن داشته باشید. هم آزادى ملت را- راه دادن ملت را در آنجایى که مى خواهند رأى بدهند- و هم امانت در حفظ [آراو صندوقها] که تحت مراقبت یک عده اشخاص امین از دولت و از ملت، اشخاص امین تحت نظرشان باشد که بعد صحبت نشود که خوب، این هم این رژیم و این هم این انتخابات و انتخابات اینجا هم مثل آنجا.‏‏ 333‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 443