بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏مقایسه انتخابات قبل و بعد از انقلاب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مقایسه انتخابات قبل و بعد از انقلاب ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏مقایسه انتخابات قبل و بعد از انقلاب ‏

‏مقایسه انتخابات قبل و بعد از انقلاب ‏

‏تا آنجایى که من شاهد انتخابات در ایران بودم، از زمان قبل از رضاشاه، سالهاى طولانى که شاهد بودم انتخابات را، انتخاب آزاد در ایران نبود. منتها انتخابات یکوقت با زور خوانین بلاد و مالکین بلاد انجام مى گرفت، و زمان رضاشاه که دست آنها کوتاه شد، تحت کنترل رضاشاه بود، و دیگر مجلسى در کار نبود به جز انتصاباتى که از اشخاص معلوم، و در زمان محمدرضا بدتر از او شد. من مى توانم ادعا کنم که انتخابات در این سال، تنها انتخاباتى است که به رأى مردم و بدون فشار کسى و بدون اینکه دخالت داشته باشند اشخاص در آراى مردم، انجام خواهد گرفت. لکن من از همه قشرها، از همه ملت مى خواهم که آداب اسلامى خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتى عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنى بکنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن توجه داشته باشند که همان طور که در انتخاب رئیس جمهور، به آن سلامت و به آن آرامش و به آن خوبى گذشت- که نمونه بود در ایران- من امید آن دارم که در این انتخابات هم به همان طور بگذرد. و همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم. در یک مقصد باشید. و خداوند را شاهد بدانید، و ناظر بدانید، و نهضت را لکه دار نکنید.‏‏ 332‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 442