بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏آزادى انتخابات موجب انتخاب صالحین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آزادى انتخابات موجب انتخاب صالحین ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏آزادى انتخابات موجب انتخاب صالحین ‏

‏آزادى انتخابات موجب انتخاب صالحین ‏

‏قهراً وقتى یک دولت صالح پیش آمد، مردم را آزاد مى گذارند براى انتخابات؛ قهراً وقتى انتخابات آزاد شد مردم- مردمْ که همه غیرصالح نیستند، مردم اکثرشان صالحند، مردمِ خوبى اند، دلشان مى خواهد مملکتشان صحیح باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحیح باشد، همه چیز را دلشان مى خواهد، از خدا مى خواهند که صُلَحایى بالاى سرشان باشد- قهراً وقتى که انتخابات آزاد شد و این اشخاص غیرصالح دخالت در آن نکردند، در مجلسْ اشخاص صالح مى روند. وقتى اشخاص صالح در یک مجلسى رفتند، دولتِ صالح بپا شد، رئیس جمهورْ صالح شد، این مخالف مصلحت مملکت عمل نخواهد کرد.‏‏ 331‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 441