بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏ویژگیهاى نمایندگان ذیصلاح ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ویژگیهاى نمایندگان ذیصلاح ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ویژگیهاى نمایندگان ذیصلاح ‏

‏ویژگیهاى نمایندگان ذیصلاح ‏

‏باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحى است تا اینکه بتوانید رأى بدهید.‏

‏و مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبى است خیلى، اول وقت نمازش را مى خواند و نماز شب مى خواند. این براى مجلس کفایت نمى کند. مجلس اشخاص سیاسى لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهورى اسلامى باشد لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهاى مجلس از امور ارتشى و کشاورزى و اقتصاد و همه چیز بحث مى شود، باید مطلع باشند اینها.‏

‏آنهایى که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصى باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزى باشد، عالم به امورادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد.‏‏ 326‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 435