بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏به نمایندگانى رأى دهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏به نمایندگانى رأى دهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏به نمایندگانى رأى دهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند‏

‏به نمایندگانى رأى دهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند‏

‏مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند که متعبد به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 434


‏ ‏

‏اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف، و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه و آله وسلم- باشند. و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسلام امریکایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند.‏‏ 325‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 435