بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏از هیچ کس ملاحظه نکنید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏از هیچ کس ملاحظه نکنید‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏از هیچ کس ملاحظه نکنید‏

‏از هیچ کس ملاحظه نکنید‏

‏کُلُّکُم رَاعٍ.‏‏همه باید مراعات کنید، همه تان «راعى» هستید، همه مردم، و همه هم مسئول هستند ... مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 429


‏ ‏

‏وجدان. و همه مان باید مراعات بکنیم؛ یعنى نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه «چرا» بگوییم، همه را. به هر فردى، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلًا پایین یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافى دید، بیاید- اسلام گفته برو به او بگو نکن- بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود نکن. مى گویند عمر گفت- در وقتى که خلیفه بود- که من اگر چنانچه خلافى کردم به من مثلًا بگویید و چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو مى ایستیم. اگر تو بخواهى خلاف بکنى، ما با این شمشیر مقابلت مى ایستیم.‏

‏تربیت اسلامى این است که در مقابل اجراى احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضتهاى اسلامى، هیچ ملاحظه از کسى نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این پسر است، این رئیس است، این مَرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل مى کند یا نه. به طریق اسلام عمل مى کند، هر فردى باشد باید از او قدردانى کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد، هر فردى مى خواهد باشد، یک روحانى عالیمقام باشد، یک آدمى باشد که مثلًا رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتى دیدند برخلاف مسیر دارد عمل مى کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیریم. همه ما الآن موظفیم به اینکه اعمالى که خودمان مى کنیم یک اعمالى نباشد که چهره انقلاب ما را مُشوَّه کند؛ غیر از آنطور که خدا مى خواهد عرضه بکنیم.‏‏ 317‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 430