بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏همه مردم موظفند نظارت کنند بر امور‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏همه مردم موظفند نظارت کنند بر امور‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏همه مردم موظفند نظارت کنند بر امور‏

‏همه مردم موظفند نظارت کنند بر امور‏

‏این یک سفارش عمومى است که پیش من اهمیت دارد و باید‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 427


‏ ‏

‏عرض بکنم به همه، به همه قشرهاى ملت باید عرض بکنم با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد، یک قدم. با کمال دقت ملاحظه کنید که کمیته هایى که در تحت کفالت شماست اشخاصى توى آن نباشند که خلاف اسلام عمل مى کنند. با کمال دقت ملاحظه کنید کسانى که به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان چه، معممین کذا، اینها یک قدم خلاف برندارند که خداى نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطورى که هست قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر. همه ما مسئولیم که این کار را انجام بدهیم؛ یعنى آنطور که، آنقدرى که، قدرت داریم این کار را انجام بدهیم که گمان نشود که اسلام هم مثل سایر حکومتهاى دیگر هست و تا حالا دستشان چیزى نبوده؛ حالا که دستشان آمده، همانند که بودند و همانند که هستند.‏

‏این مسئله مهم است. و آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایى که الآن مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته خداى نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مى کند، بازارى باید اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض کند؛ معممین و علما باید اعتراض کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. اگر دیدند یک معمم بر خلاف موازین اسلام، خداى نخواسته، مى خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند که امروز غیر روزهاى دیگر است ... حالا اساس، اساس وجهه اسلام است.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 428


‏ ‏

‏اساسى است که الآن اسلام به دست ما افتاده، داریم چه مى کنیم؟ بنابراین، آنى که به نظر بنده مهم است این است ... که همه ما، همه قشرها، همه، اینها همه باید این جهت را توجه داشته باشند و همه آنها مراعات این مسئله ‏‏کُلُّکُم راعٍ ‏‏، همه باید مراعات این مسائل را بکنند. توجه داشته باشند که نبادا من یکوقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند. آقا، خداى نخواسته آقا، شما، ایشان، ایشان، اینهایى که الآن مردم توجه به آنها دارند و مى گویند اینها مثلًا دارند اداره مى کنند، چه حکومت باشد و چه کسانى که عرض بکنم که از این دادگاهها باشد، هر جا باشد، الآن وقت این است که همه اینها مواظبت کنند خودشان [را]. مواظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند؛ و اسلام را حفظ کنند. صورت اسلام را آنطورى که هست نشان بدهند. و اگر خداى نخواسته یک کسى پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را مى کنى. در صدر اسلام هست که عمر وقتى که گفت- در منبر بود- که اگر من یک کارى کردم شماها چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش مى کنیم. باید اینطور باشد. باید مسلمان اینطور باشد که اگر- هر که مى خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که مى خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.‏‏ 316‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 429