بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏دل مردم را به دست آورید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دل مردم را به دست آورید‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏دل مردم را به دست آورید‏

‏دل مردم را به دست آورید‏

‏کوشش کنید که پایگاه ملى براى خودتان درست کنید. این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید باید به مردم فشار بیاورید. هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه اى که این بالا مى رود با مردم متواضعتر مى شود. اگر یک همچو کارى شد و یک چنین توجهى به مسائل شد و یک همچو عبرتى از تاریخ براى ما شد، هر قوه اى پایگاه ملى پیدا مى کند؛ و پایگاه ملى حافظ اوست؛ حفظ مى کند او را. شهربانى هر شهرى اگر چنانچه در خدمت مردم باشد؛ اینطور نباشد که مردم وقتى اسم کلانترى را بشنوند بلرزند به خودشان! وقتى بخواهند بروند طرف کلانترى مثل اینکه طرف حبس دارند مى روند یا طرف کشتارگاه مى روند! خیال کنند دارند طرف منزلشان مى روند، یا طرف جایى مى روند که عدالت توى آن هست، جایى مى روند که ظلم در آن نیست، جایى مى روند که با مردم دوست هست، نه دشمن، اگر اینطور شد، دلهاى مردم متوجه مى شود. مردم زود راضى مى شوند، مردم نفوسشان اینطور است که زود راضى مى شوند. یک نوازش از یک نفر صاحب منصب براى مردم کافى است که تا مدتها اینها دلشان راضى باشد از او.‏

‏کارى بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتى پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضى است؛ ملت از شما راضى است؛ قدرت در دست شما باقى مى ماند، و مردم هم پشتیبان شمایند.‏‏ 315‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 427