بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏رفتار خوب با مردم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رفتار خوب با مردم ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏رفتار خوب با مردم ‏

‏رفتار خوب با مردم ‏

‏امروز روزى است که باید حفظ کنید شما اسلام را؛ اسلام را باید حفظ کنید. حفظ اسلام به این است که اعمالتان را تعدیل کنید؛ با مردم رفتار خوب بکنید؛ برادر باشید با مردم؛ مردم را اینطور حساب نکنید. رژیمهاى سابق مردم را از خودشان جدا مى دانستند. آنها در یک طرف بودند؛ مردم هم در یک طرف بودند. آنها مردم را مى کوبیدند؛ مردم هم آنها را اگر مى توانستند مى کوبیدند. امروز که مردم جدا نیستند از پاسداران اسلام، حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، تو مردم است، از همین مردم و از همین جمعیت است، شما هم از همین مردمید و از همین جمعیتید، شما کارى نکنید که مردم از شما بترسند. شما کارى بکنید که مردم به شما متوجه بشوند. شما کارى بکنید که مردم محبت به شما بکنند؛ پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکومتى باشند، این حکومت سقوط ندارد؛ اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمى باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.‏‏ 314‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 426