بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏نوع حکومت و مردم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نوع حکومت و مردم ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏نوع حکومت و مردم ‏

‏جایگاه مردم ‏

‏نوع حکومت و مردم ‏

‏از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.‏‏ 313‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 426