بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏سلب آزادى به بهانه آزادى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سلب آزادى به بهانه آزادى

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏سلب آزادى به بهانه آزادى

‏سلب آزادى به بهانه آزادى ‏

‏شما روزنامه ها را که مى خوانید مى بینید که در روزنامه ها زیاد این به چشمتان مى خورد که این به آن بد مى گوید، آن به این. حالا که قلم آزاد شد باید اینطور باشد که هرکس به دیگرى هرچه دلش بخواهد بد بگوید و هر کس به دیگرى یا کارى بکنند که این مملکت از نظم بیرون برود، از نظام بیرون برود. این معناى آزادى است؟ آن آزادى که در ممالک که ما را مى خواهند بخورند هست، اینطورى است؟ اگر اینطور بود، انسجام پیدا نمى کردند. این ترقیات را پیدا نمى کردند. آنها با اسم آزادى که در این مغز این جوانها مى اندازند، با اسم آزادى مى خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادى را از شما سلب بکنند. آنها مى فهمند دارند چه مى کنند. با اسم اینکه انقلاب کردید و آزادید دیگر، آزادید دیگر، تو به او بد بگو، او به او بد بگوید، او قلم بردارد و به ضد تو بگوید، تو قلم بردار به ضد او بگو، آنها مى دانند دارند چه مى کنند. مى خواهند آزادى شما را با [شعار] آزادى سلب کنند. آزادى ناسالم در شما ایجاد کنند و آزادى حقیقى را از شما بگیرند.‏‏ 311‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 424