بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏توطئه آزاد نیست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏توطئه آزاد نیست ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏توطئه آزاد نیست ‏

‏توطئه آزاد نیست ‏

‏ما از اول که انقلابمان واقع شد تمام آزادیها در ایران بود. و مجال به تمام دستجات ما دادیم و هیچ ابداً جلوگیرى از هیچ چیز نشد. لکن توطئه ها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند توطئه ها شروع شد. توطئه قلمى که مى خواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. و اینها همان اشخاصى بودند که جیره خوار شاه سابق یا جیره خوار امریکا و امثال امریکا بودند و مى خواستند که نهضت ما را به تباهى بکشند. و ما بعد از پنج ماه که به همه فرصت دادیم، توطئه گرها را پیدا کردیم، قلمهایى که توطئه گر بودند و مى خواستند باز سلطه اجانب را بر مملکت ما مسلط کنند، آنها را گفتیم که نباید این کار را بکنند و باید محکمه ببیند که اینها چکاره هستند. و دیدیم که بعد از اینکه بررسى شد، اینها از اسرائیل خیلیشان ارتزاق مى کردند. و بلندگوى اسرائیل بودند. بلندگوى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 423


‏ ‏

‏امریکا بودند. منتها با صورتهاى دیگر. و یک ملتى حق دارد که کسى که بخواهد ملتش را به تباهى بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را براى او پیش بیاورد، از آن جلوگیرى بکند. و الّا ملت ما طرفدار آزادى است. طرفدار همه جور آزادى است. ولکن طرفدار توطئه نیست. طرفدار تباهى نیست.‏‏ 310‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 424