بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏آزادى عقیده ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آزادى عقیده ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏آزادى عقیده ‏

‏آزادى عقیده ‏

‏در جامعه اى که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارنده پاسخ به نیازهاى مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژى آنها مقابله کند. در فلسفه اسلامى از همان ابتدا مسئله کسانى مطرح شده است که وجود خدا را انکار مى کرده اند. ما هیچ گاه آزادى آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده ایم. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند و براى توطئه کردن آزاد نیست.‏‏ 309‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 423