بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏اسلام و آزادى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام و آزادى ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏اسلام و آزادى ‏

‏اسلام و آزادى ‏

‏در اسلام، دموکراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامى که توطئه در کار نباشد و مسائلى را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.‏‏ 307‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 422