بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏نعمت آزادى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نعمت آزادى ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏نعمت آزادى ‏

‏آزادى ‏

‏نعمت آزادى ‏

‏خداوند یک نعمت بزرگى به شما داده است، و الآن تحت امتحان هستید. نعمت آزادى بالاترین نعمتى است که بشر دارد، شما فاقد بودید این نعمت را، نمى توانستید یک کلمه حرف بزنید. نمى توانستید اینجا با هم مجتمع بشوید، امکان داشت براى شما؟ قبلًا امکان داشت که ماها بنشینیم با هم صحبت کنیم؟ نمى گذاشتند کسى از این در داخل بشود، اگر یک وقتى قاچاقى داخل مى شدید، وقتى بیرون مى رفتید توى سازمان امنیت باید بروید! خدا به شما نعمت آزادى را داده. شما را در امتحان این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 421


‏ ‏

‏آزادى قرار داده که ببیند که شما با این آزادى چه مى کنید. آیا این نعمت خدا را کفران مى کنید و با آزادى خودتان مردم را رنج مى دهید؛ یا این نعمت را تشکر از آن مى کنید و این آزادى را حسن استفاده از آن مى کنید؟‏

‏این چیزى است که من خودم را موظّف مى دانم در این زمان هر گروهى که مى آیند همین مسائل را بگویم. براى اینکه درد این است.‏‏ 306‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 422