بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای مذهبی
‏‏جدایى جامعه یهود از صهیونیستها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جدایى جامعه یهود از صهیونیستها‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏جدایى جامعه یهود از صهیونیستها‏

‏جدایى جامعه یهود از صهیونیستها‏

‏ما حساب جامعه یهود را از حساب «صهیونیزم» و صهیونیستها جدا مى دانیم. آنها جزء اهل مذهب اصلًا نیستند. تعالیم حضرت موسى- سلام الله علیه- که تعلیمات الهى بوده است، و در قرآن بیشتر از همه انبیا ذکر حضرت موسى شده است، و تاریخ حضرت موسى در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده اى است. و ترتیبى که حضرت موسى رفتار کرده است با فرعون، یک شبان بوده است با یک عالَم قدرت و اراده، و این بر ضد قدرت بزرگ فرعون قیام کرد، و فرعون را از بین برد. [تکیه بر] قدرت الهى و توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون بود، قیام بر ضد مستکبرین، طریقه حضرت موسى- سلام الله علیه- بوده و درست این معنى برخلاف آن [طرحى ] است که این طایفه صهیونیستها دارند. اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند. جاسوس آنها هستند؛ نوکر آنها هستند؛ و بر ضد مستضعفین عمل مى کنند. عکس تعلیمات حضرت موسى که از همین مردم عادى- مثل سایر انبیا- از همین مردم عادى بازار و کوچه و اینها، اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونى قیام کرد. از مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پایین بکشد؛ بر خلاف طریقه این صهیونیستها، که اینها با مستکبرین مربوط هستند و بر ضد مستضعفین عمل مى کنند!‏

‏این مقدار از یهودیهایى که بازى خوردند و از اقشار عالم جمع شدند آنجا، شاید آنها الآن پشیمان باشند از اینکه- آنکه یهودى است؛ و نمى خواهد غیر تعالیم عالیه موسى را داشته باشد پشیمان باشند از اینکه- رفته اند آنجا، براى اینکه کسى که برود و ببیند اینها چه برنامه دارند و چه جور بیخود آدمکشى مى کنند و چه جور اتصال به امریکا و دیگر [قدرتها] دارند، این نمى تواند تحمل کند‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 409


‏ ‏

‏که یک طایفه اى به اسم اینکه ما از جامعه یهود هستیم بر ضد تعالیم حضرت موسى عمل بکنند. ما مى دانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست. و ما با آنها مخالف هستیم. و مخالفتمان براى این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها یهودى نیستند. آنها یک مردم سیاسى هستند که به اسم یهودى یک کارهایى را مى کنند. و یهودیها هم از آنها متنفر هستند؛ و همه انسانها از آنها باید متنفر باشند.‏‏ 292‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 410