بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏زنان و پیشبرد نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏زنان و پیشبرد نهضت

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏زنان و پیشبرد نهضت

‏زنان و پیشبرد نهضت ‏

‏شما یک نصیب زیادى در این نهضت دارید. مى شود گفت که بانوان این نهضت را پیش بردند؛ براى اینکه بانوان ریختند توى خیابانها. در صورتى که بانوان بنا بر این نبود که بریزند در خیابانها، ریختند توى خیابانها. مردها اگر یک سستى هم احتمال مى رفت در آنها باشد، همین معنا آنها را شجاع کرد. مرد وقتى دید زنها آمده اند مشغول یک عملى هستند، مردها شجاع مى شوند. شما بودید که این پیروزى را نصیب اسلام کردید، و شما سهم زیادى در این پیروزى دارید، این سهم را نگه دارید. این پیروزى که دنبال ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 398


‏ ‏

‏این بود که همه با هم یک تحول روحانى پیدا کرده بودید یک تحولى که از عالم غیب شما را متحول کرده بودند، این تحول روحانى را حفظ کنید. وحدت کلمه را حفظ کنید.‏‏ 279‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 399