بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

‏ ‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

‏[زنان توده عظیمى از مسلمانان را تشکیل مى دهند، چه نقشى، چه حقى شما براى زن در نظامى اسلامى قائل هستید؟]‏

‏هم اکنون زنان مسلمان ایران، در مبارزات سیاسى و تظاهرات بر ضد شاه شرکت دارند. به من اطلاع داده اند که در شهرهاى ایران زنان جلسات سیاسى دارند. در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردى است که چیزهایى به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست که به دلیل اینکه مفسده مى آفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانى شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد. اینکه در خارج منعکس کرده اند که در اسلام با زنها، با خشونت رفتار مى شود، امر غیر صحیحى است و تبلیغات باطلى است که از مغرضین حاصل شده و الّا مرد و زن هر دویشان در اسلام اختیارات دارند.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 390


‏ ‏

‏اگر اختلافاتى هست براى هر دو هست و آن مربوط به طبیعت آنان است.‏‏ 275‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 391