بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏آزادى زن در اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آزادى زن در اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏آزادى زن در اسلام ‏

‏آزادى زن در اسلام ‏

‏صدر اسلام زنها توى لشکرها هم بودند؛ توى میدانهاى جنگ هم مى رفتند. اسلام با دانشگاهها مخالف نیست، با فساد دانشگاهها مخالف است؛ با عقب نگه داشتن دانشگاهها مخالف است. با دانشگاه استعمارى مخالف است اسلام، نه با دانشگاه مخالف است. اسلام با هیچ چیز از این مظاهرِ- عرض مى کنم- تمدن مخالفت ندارد، و با هیچ قشرى از شماها مخالفت ندارد. اسلام زنها را دستشان گرفته آورده در قبال مردها نگه داشته؛ در صورتى که در زمانى که پیغمبر اسلام آمد، زنها را هیچ حساب مى کردند. اسلام زنها را قدرت داده است. اسلام زنها را در مقابل مردها قرار داده؛ نسبت با آنها تساوى دارند. البته یک احکامْ خاصِّ به مرد است که مناسب با مرد است؛ یک احکامْ خاص به زن است،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 389


‏ ‏

‏مناسب با زن است. این نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد فرقى گذاشته است. زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند؛ آزادند در اینکه- عرض مى کنم رأى بدهند، رأى بگیرند. آنى که مخالفند، این است که اینطورى که اینها زن را مى خواهند بار بیاورند که یک ملعبه اى در دست مردها باشد، به قول شاه: «زن خوب است فریبا باشد»! ما مى خواهیم این کلمه را بگیریم، این غلط را بگیریم. ما مى خواهیم زنْ آدم باشد مثل سایر آدمها، انسان باشد مثل سایر انسانها، آزاد باشد مثل سایر آزادها.‏‏ 274‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 390