بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگران
‏‏حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است ‏

‏حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است ‏

‏کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشرى با دست تواناى کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمى شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمى شود به گروهى خاص؛ و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است ....‏

‏روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست که با کار با واژه اعم، استقلال در همه ابعادش به مستضعفین جهان برمى گردد و ابرقدرتهاى آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح مى شوند.‏‏ 272‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 388