بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، طبقه محروم بود‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، طبقه محروم بود‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، طبقه محروم بود‏

‏آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، طبقه محروم بود‏

‏همین محرومین به مملکت خدمت کردند و قیام کردند و با دست همین طبقه این نهضت به اینجا رسید. این یک مطلبى است که براى ما و بر هیچ کس پوشیده نیست که آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، آن طبقه محروم، از زن و مرد بود. اینهایى که در خیابانها ریختند و با صداى «الله اکبر» و با مشت فشرده و با ایمان، اعتنا به قدرتهاى شیطانى نکردند همین زنهاى محترم و مردهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 374


‏ ‏

‏عزیز محترم بودند که از طبقه محروم در آن رژیم بودند. اینها بودند که توانستند این قدرت شیطانى را بشکنند و این سد را خرد کنند و اینها هستند که از این به بعد باز تکلیف دارند؛ یعنى همه تکلیف داریم.‏‏ 263‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 375