بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏در طول تاریخ، مستضعفین به کمک انبیا برخاسته اند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏در طول تاریخ، مستضعفین به کمک انبیا برخاسته اند‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏در طول تاریخ، مستضعفین به کمک انبیا برخاسته اند‏

‏مستضعفین و مستکبرین ‏

‏در طول تاریخ، مستضعفین به کمک انبیا برخاسته اند‏

‏تمام ادیان آسمانى از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین، بر مستکبرین حمله برده است. مستضعفین، در همه طول تاریخ، به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین را به جاى خود نشانده اند. در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند. مستضعفین به اسلام حق دارند، زیرا در طول تاریخ 1400 ساله، این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسلام را؛ ترویج کردند از دین اسلامْ رژیمهاى شاهنشاهى و مستکبرین وابسته به آن رژیم، همیشه راه آنها غیر‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 372


‏ ‏

‏راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلام، زندگى منحوس خود را ادامه مى دادند. مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت. مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند.‏‏ 260‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 373