بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ملت ایران
‏‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد‏

‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد‏

‏انقلاب ما متکى به معنویات و خداست و آنهایى که با ما موافقند کسانى هستند که با خط توحیدى موافقند. ما باید خط معنویتى را‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 371


‏ ‏

‏که براى آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛ همان خط معنویتى که با تمام بى عرضگى هایى که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجه انقلابمان شدند. و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند. متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون زیر بار ستم بوده اند و نمى خواهند تحت سلطه امریکا و شوروى باشند.‏

‏ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده ایم. باید علاوه بر سفرهاى رسمى، سفرهاى غیررسمى هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کارى کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم- به اصطلاح- طبقه سه روى کار بیایند.‏‏ 259‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 372