بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ملت ایران
‏‏اهمیت حمایت توده مردم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اهمیت حمایت توده مردم ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏اهمیت حمایت توده مردم ‏

‏اهمیت حمایت توده مردم ‏

‏فرق ما بین انقلاب اسلامى و انقلاب غیر اسلامى همین است که انقلاب وقتى اسلامى شد، توده هاى مردم همراه با آن هستند. و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 362


‏ ‏

‏وقتى توده هاى مردم با یک شیئى همراه شوند، زود پیش مى رود، و کم فساد است؛ فسادش کم است.‏‏ 255‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 363