بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هنر و تفریحات سالم
‏‏فیلمهاى آموزنده ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏فیلمهاى آموزنده ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏فیلمهاى آموزنده ‏

‏فیلمهاى آموزنده ‏

‏ما بحمدالله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالباً فیلمهایى که خود ایرانیها درست مى کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلًا فیلم «گاو» آموزنده بود. اما حالا این فیلمها باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بى بندوبارى، تا روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایى که از خارج به ایران مى آید اکثراً استعمارى است. لذا فیلمهاى خارجى استعمارى را حذف کنید مگر صددرصد صحیح باشد.‏‏ 251‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 359