بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
حوزه های علمیه
‏‏لزوم تداوم سنت سلف صالح در حوزه ها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم تداوم سنت سلف صالح در حوزه ها‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏لزوم تداوم سنت سلف صالح در حوزه ها‏

‏لزوم تداوم سنت سلف صالح در حوزه ها‏

‏از امور مهمى که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه هاى علمیه خصوصاً حوزه هاى بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است. آقایان علماى اعلام و مدرسین محترم که خیر خواهان اسلام و کشورهاى اسلامى هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمانهاى متعدد براى مقاصد سیاسى و اجتماعى اسلام، آنان را از مسئله مهم اصلى حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامى و خصوصاً فقه و مبادى آن به طریق سنتى است، اغفال کند، و مبادا خداى نخواسته اشتغال به مبادى و مقدمات موجب شود که از غایت اصلى که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامى، خصوصاً فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون «شیخ الطائفه» و امثاله- رضوان الله تعالى علیهم- و در متأخرین همچون «صاحب جواهر» و شیخ بزرگوار «انصارى»- علیهم رضوان الله تعالى- باز دارد. اسلام اگر خداى نخواسته هر چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید. و با آنکه مى دانیم مراجع عظام و علماى اعلام و مدرسین عالیقدر- دامت برکات وجودهم- توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برقهاى شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسلهاى بعد اثر‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 356


‏ ‏

‏گذارد و خداى نخواسته آنچه از آن مى ترسیم به سر حوزه ها بیاید. لازم است آقایانى که در این امور دست دارند و متصدى این مسائل هستند توجه کنند که حد افراط را جلوگیرى کنند، و هر چه مى کنند در خدمت حوزه هاى علمى و در خدمت اسلام و علوم اسلامى باشد، و کارها تعدیل شود و از افراط و تفریط احتراز گردد. از خداوند تعالى توفیق همگان را در خدمت به علم و علما و اسلام و ملت خواستارم.‏‏ 246‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 357