بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏وظیفه روحانیون مسیحى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وظیفه روحانیون مسیحى ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏وظیفه روحانیون مسیحى ‏

‏وظیفه روحانیون مسیحى ‏

‏این وظیفه مأمورین الهى است که در دنیا آمده اند براى اینکه بشر را از این عالم به عالم بالا ببرند. و یک وظیفه هم روحانیین ملتها دارند؛ روحانیین مسیح، روحانیون مسلم، روحانیون یهود، همه روحانیون. و آن وظیفه تبعیت تام از پیغمبرها، و از آنهایى که آمدند براى تربیت بشر و براى صلح و صفا بین تمام افراد بشر. روحانیون ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 346


‏ ‏

‏در مرتبه اول واقع اند براى تحقق دادن به آرمانهاى انبیا که همان وحى الهى است. روحانیون یک وظیفه الهى دارند که این وظیفه الهى بالاتر از آن وظایفى است که سایر مردم دارند. یک مسئولیت الهى دارند. روحانیون مسئول اند در مقابل پیامبران و در مقابل خداى تبارک و تعالى. مسئول اند که تعلیمات انبیا را به مردم برسانند و دست مردم را بگیرند و از این گرفتاریهایى که دارند نجات بدهند.‏

‏مردم دنیا امروز مبتلا هستند به قدرتهاى بزرگ، و به قدرتهایى که شیطانى هستند و در مقابل انبیاى بزرگ ایستادند و نمى گذارند تعلیمات انبیا تحقق پیدا بکند. روحانیت مسیح یک خصوصیت زیادى دارد، و آن اینکه قدرتهاى بزرگ مسیحى هستند، مدعى مسیحیت هستند و آن قدرتهاى بزرگ اند که در دنیا برخلاف تعلیمات خداى تبارک و تعالى که به همه انبیا تعلیم فرموده است و برخلاف تعلیمات عیسى مسیح عمل مى کنند. روحانیت مسیح موظف است به حسب تعلیمات مسیح، و به حسب تعلیم خداى بزرگ که با این قدرتهایى که برخلاف مسیر انبیا و برخلاف مسیر مسیح رفتار مى کنند مبارزه معنوى بکنند. آنها را ارشاد بکنند به ملت مسیح. هدایت کنند ملت مسیح را که تبعیت از این قدرتهایى که بر ضد مسیح هست نکنند.‏‏ 238‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 347