بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏روحانیون و اصلاحات ارضى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏روحانیون و اصلاحات ارضى ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏روحانیون و اصلاحات ارضى ‏

‏روحانیون و اصلاحات ارضى ‏

‏گفته شده است که اصلاحات ارضى شاه «روحانیونى را که دومین طبقه زمینداران بزرگ را تشکیل مى داده اند» (نیویورک تایمز، 11 دسامبر) صدمه زده است. و این یکى از دلایلى است که شما با شاه مخالفت مى کنید. آیا این مطلب صحیح است؟ پیش از سال 1963 چند درصد از زمینهاى زراعتى را افراد مذهبى اداره مى کرده اند؟ آیا پس از رفتن شاه، عوامل مذهبى دوباره اداره زمینها را به عهده خواهند گرفت؟ کشاورزى دولتى که مورد تأیید شما باشد چه خواهد بود؟ آیا مکانیزه کردن کشاورزى جایگزین کار یدى خواهد شد؟ در این صورت این ماشینهاى کشاورزى از کجا تهیه خواهد شد؟]‏

‏به طور کلى هیچ یک از روحانیون مخالف شاه از زمینداران بزرگ نبوده اند، تا اصلاحات ارضى شامل زمینهاى آنها بشود. و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 345


‏ ‏

‏من هم اعلام کرده ام که چون زمینداران بزرگ مالیاتهاى اسلامى خود را نپرداخته اند ما زمینها را از رعایا پس نخواهیم گرفت و مخالفت من و سایر روحانیون با شاه هرگز بدین خاطر نبوده است، و این هم از تبلیغات سوء شاه است که دیگر رنگ خود را باخته است.‏‏ 235‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 346