بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏جدایى روحانى و دانشگاهى، خواست اجانب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جدایى روحانى و دانشگاهى، خواست اجانب ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏جدایى روحانى و دانشگاهى، خواست اجانب ‏

‏جدایى روحانى و دانشگاهى، خواست اجانب ‏

‏لازم است طبقات محترم روحانى و دانشگاهى، با هم احترام متقابل داشته باشند. جوانان روشنفکر دانشگاهها به روحانیت و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 341


‏ ‏

‏روحانیون احترام بگذارند. خداوند تعالى آنها را محترم شمرده و اهل بیت وحى، سفارش آنها را به ملت فرموده اند. روحانیت قدرت بزرگى است که با از دست دادن آن خداى نخواسته پایه هاى اسلام فرو مى ریزد و قدرت جبار دشمن، بى معارض مى شود.‏

‏مطالعات دقیق اجانب استثمارگر در طول تاریخ به آن رسیده که باید این سد شکسته شود و تبلیغات دامنه دار آنها و عمال آنها در چند صد سال، موجب شده که مقدارى از روشنفکران را از آنها جدا و به آنها بدبین کند تا جبهه دشمن، بى معارض شود. اگر احیاناً در بین آنها کسانى بى صلاحیت خود را جا بزنند لکن نوع آنها در خدمت هستند، به حسب اختلاف موقف و خدمت آنها ملت را پایبند اصول و فروع دیانت نموده، به رغم اجانب و عمال آنها باید این قدرت را تأیید و حفظ نمود و با دیده احترام نگریست. چنانچه روحانیون محترم باید به طبقه جوان روشنفکر که در خدمت اسلام و کشور اسلامى است و به همین جهت مورد حمله عمال اجانب است، احترام گذاشته آنها را چون فرزندانى عزیز و برادرانى ارجمند بدانند و این قدرت بزرگ که مقدرات- خواه ناخواه- در دست آنها خواهد افتاد، از دست ندهند؛ و از تبلیغات سوئى که بر ضد آنها در این چند صد سال شده و آنها را در نظر بعضى طور دیگر جلوه داده اند تا از تفرقه استفاده هر چه بیشتر برند، احتراز کنند. و کسانى را که جهلًا یا از سوءنیت موجب دور نگه داشتن این طبقه مؤثر است از روحانیت، از خود برانند و به آنها اجازه ایجاد تفرقه ندهند و مطمئن باشند که با ضم این دو قدرت بزرگ پیروزى به دست مى آید و با جدایى روى آن را نخواهند دید.‏‏ 232‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 342