بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏علما و دانشمندان سراسر جهان! در راه نجات بشریت به پاخیزید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏علما و دانشمندان سراسر جهان! در راه نجات بشریت به پاخیزید‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏علما و دانشمندان سراسر جهان! در راه نجات بشریت به پاخیزید‏

‏روحانیت ‏

‏علما و دانشمندان سراسر جهان! در راه نجات بشریت به پاخیزید‏

‏علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام ‏‏ ‏‏بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و جنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبى را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند؛ و این کتابهایى را که اخیراً با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به اختلاف بین طوایف مسلمین مى زنند نابود کند و ریشه خلاف که سرچشمه همه گرفتارى مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و یکدل و یک سو بر این رسانه هاى گروهى که در بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزى و نفاق افکنى و دروغ پردازى و شایعه سازى عمر خود را مى گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمه تروریزم که از کاخ سفید مى جوشد بشورند. چرا که با ریشه یابى معلوم مى شود اساس آنچه که تفنگداران و سربازان امریکا را در بیروت و دیگر جاها با انفجارهاى محیط به هلاکت رسانده و مى رساند همان کاخهاى ستم بویژه کاخ سفید است.‏‏ 227‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 325